Výroční členská schůze tělovýchovné jednoty

Pozvánka
na výroční členskou schůzi TJ Lodní sporty
konanou v sobotu 14. března 2009 (začátek ve 12 hodin)
ve společenské místnosti areálu TJ na Rakovci

Program:
1. Zahájení
2. Volba kontrolní a revizní komise
3. Projednání výročních zpráv o sportovní činnosti, o hospodaření s majetkem a účetní uzávěrky za obdobní od poslední členské schůze v březnu 2008
4. Stanovisko kontrolní a revizní komise a vyjádření členské schůze k bodu 3
5. Diskuse a vyjádření členské schůze k bodu 3
6. Stanovení hlavních směrů činnosti TJ včetně rozpočtu na rok 2009
7. Různé a závěr

Pavla Klúčovská, hospodářka TJ
Ivo Štorek, předseda TJ

Přílohy a odkazy: