24. 4. 2019 na historicky prvním Sněmu delegátů náš klub vice jak po roce náročné práce dokončil důležitou organizační změnu. Sportovní oddíly se staly samostatnými pobočnými spolky – sportovními kluby plně odpovědnými za svou sportovní činnost a movitý majetek. TJ LS jako „ matka“ bude s péčí řádného hospodáře pečovat o nemovitý majetek a zajištění provozuschopnosti obou sportovních areálů jak na brněnské přehradě tak u řeky Svratky. Sněm zvolil devítičlenný Výkonný výbor TJ na období let 2019 – 2022 . Výbor TJ se bezprostředně po ukončení sněmu sešel na prvním pracovním jednání. Zvolil předsedu TJ Radovan Šlechtický a místopředsedy Martin MalecBob Janeček. VV TJ také schválil Stanovy pobočných spolků. Děkujeme všem delegátům za účast a těšíme se na konstruktivní podněty pro práci nového výboru TJ.

Za YC LS budou ve VV TJ LS dále pracovat Jan Krejčiřík a Milan Šorm.