Pozvánka
na členskou schůzi jachetního oddílu TJ LS Brno
konanou dne 14. března 2009 ve 9,30 hodin
ve společenské místnosti areálu TJ LS Brno na Rakovci

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Přednesení výročních zpráv o sportovní činnosti a o hospodaření s majetkem za rok 2008
4. Diskuse a vyjádření členské schůze k bodu 3
5. Stanovisko návrhové komise
6. Různé a závěr

Petr Spousta
předseda JO