Výroční členská schůze jachetního oddílu

Pozvánka
na členskou schůzi jachetního oddílu TJ LS Brno
konanou dne 14. března 2009 ve 9,30 hodin
ve společenské místnosti areálu TJ LS Brno na Rakovci

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Přednesení výročních zpráv o sportovní činnosti a o hospodaření s majetkem za rok 2008
4. Diskuse a vyjádření členské schůze k bodu 3
5. Stanovisko návrhové komise
6. Různé a závěr

Petr Spousta
předseda JO